Statuten O.H.M.C.

 

NAAM EN ZETEL. (opgenomen in notariële akte d.d. 04-11-1980)

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: Oud-Hollandse Meeuwclub en is gevestigd te Utrecht.

 

DOEL

Artikel 2

1. het doel van de vereniging is:

a. de liefhebberij voor en de teelt van de Oud-Hollandse Meeuw aan te moedigen;

b. de verbreiding en veredeling van de Oud-Hollandse Meeuw te bevorderen;

c. het behartigen van de belangen van de leden;

2. Zij tracht dit doel te bereiken door:

a. het houden van vergaderingen;

b. het verschaffen van inlichtingen aan de leden van de vereniging;

c. het houden van clubtentoonstellingen;

d. het samenstellen van een standaard en zo nodig periodiek herzien daarvan;

e. het uitloven van ereprijzen,

 

DUUR

Artikel 3

1. De vereniging, oorspronkelijk opgericht op acht mei negentienhonderd acht en dertig is aangegaan voor onbepaalde tijd.

2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

 

LIDMAATSCHAP

Artikel 4

1. De vereniging kent: leden, ereleden en jeugdleden.

2. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling van de vereniging door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd.

Artikel 5

1. Men kan als lid worden ingeschreven als men de leeftijd van 17 Jaar heeft bereikt en een verzoek tot toelating bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

2. Jeugdleden zijn zij die nog niet de zeventienjarige leeftijd bereikt hebben; voor wat betreft de toelating geldt het bepaalde in het vorige lid;

Artikel 6

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste een maand, in het geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Artikel 7

Het lidmaatschap eindigt:

a. door overlijden van het lid;

b. door opzegging door het lid;

c. door opzegging namens de vereniging;

d. door ontzetting.

2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid moet geschieden door een schriftelijke kennisgeving die vóór de eerste december in het bezit, van de secretaris moet zijn.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste december niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke ter enigertijd door de statuten voor het lidmaatschap gesteld mochten worden.
De opzegging door het bestuur kan onmiddellijk beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de reden(en).

4. Ontzetting uit, het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer het lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Deze ontzetting geschiedt door het bestuur dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met, opgave van reden(en), in kennis stelt.

De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met tenminste twee derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

6. In afwijking van het bepaalde in de volzin van artikel 36 lid 3 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek kan een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet ontrekken aan een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden verzwaard, behoudens uiteraard het in lid 2 van dit artikel bepaalde.

 

GELDMIDDELEN

Artikel 8.

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit entreegelden, contributies, verpachte rechten en eventueel andere baten;

2. Ieder lid en jeugdlid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

 

BESTUUR

Artikel 9

1. Het bestuur bestaat uit vijf personen.

2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit stemgerechtigde leden der vergadering benoemd.

Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan.

De voorzitter wordt steeds als zodanig door de algemene vergadering benoemd.

3. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee derde der geldig uitgebrachte stemmen.

4. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden.

5. Jaarlijks treden één of twee bestuursleden af volgens rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Artikel 10

1. Het bestuur is belast met het besturen der vereniging.

De voorzitter, de secretaris en/of penningmeester gezamenlijk, zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

Die bestuursleden kunnen zich daarbij door een schriftelijke gemachtigde doen vertegenwoordigen.

2. Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester voldoende.

3. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende goederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering.

 

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 11

Binnen zes maanden na afoop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.

2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen vóór de jaarvergadering, een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende casu quo laatstverstreken boekjaar.

De commissie brengt ter jaarvergadering schriftelijk verslag uit van haar bevindingen.

Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.

3. Het bestuur is verplicht de commissie alle gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

4. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.

5. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene vergadering een andere commissie bestaande uit tenminste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording.

Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie.

Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.

Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.

Artikel 12

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van veertien dagen.

De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling.

2. Behalve de in artikel 11 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht, alsmede zo dikwijls dit schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste één tiende deel van het aantal stemgerechtigde leden.

3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht binnen vier weken een algemene vergadering bijeen te roepen.

Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept.

Artikel 13

1. Alle leden, jeugdleden en ereleden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben stemrecht.

2. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.

3. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.

4. Stemmig over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter

5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen, die de meeste stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.

Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.

Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.

6. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

Artikel 14

1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen.

Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal één der andere bestuursleden als leider der vergadering optreden.

2. Het ter algemene vergadering behandelde wordt door de secretaris of, door een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging genotuleerd.

 

STATUTENWIJZIGING

Artikel 15

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene vergadering waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen vóór de dag der vergadering voorgestelde wijziging(en) toezenden aan alle leden.

3. Tot wijzigíng van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering waar tenminste twee derde van het totaa1 aantal stemgerechtigde leden der vereniging aanwezig is, met een meerderheid van tenminste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen. Indien in die vergadering de vereiste meerderheid niet aanwezig is, wordt binnen vier weken een nieuwe vergadering gehouden, waarin ter zake besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van tenminste twee derde der uitgebrachte stemmen ongeacht het dan aanwezige aantal stemgerechtigde leden.

Artikel 16

1. Het in artikel 15 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle stemgerechtigde leden aanwezig zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

Artikel 17

1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten te doen toekomen aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen het gebied waarin de vereniging haar woonplaats (zetel) heeft.

Artikel 18

Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van één of meer andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking.

 

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 19

1. Behoudens het bepaalde in artikel 50 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering genomen met tenminste twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie vierde van de stemgerechtigde leden aanwezig is.

2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden tot ontbinding worden besloten op een volgende, tenminste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden vergadering, met een meerderheid van twee derde van het  aantal geldig uitgebrachte stemmen.

3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet tenminste veertien dagen bedragen.

4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.

5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen.

6. Na de ontbinding blijft de verenigIng voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht.

In stukken en aankondigen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie’.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Artikel 20

De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, de introductie, de contributies en entreegelden, de werkzaamheden van het, bestuur, de vergaderingen, de wijzen van uitoefening van het stemrecht en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.

2. WijzigIng van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering indien dit schriftelijk wordt verzocht door ten minste een derde gedeelte van, de leden der vereniging of op voorstel van het bestuur.

3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of die in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van statuten, tenzij de afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan.

 

Huishoudelijk reglement van de Oud-Hollandse Meeuwclub

 

Artikel 1

1. Bestuursleden moeten ten minste 18 jaar oud zijn. Kandidaatstelling kan geschieden door het bestuur van de vereniging of door vijf leden.

Namen van kandidaten dienen ten minste vijf dagen voor de vergadering bij de secretaris worden ingediend.

De kandidaten moeten zich voor de verkiezing bereid verklaren een functie te willen aanvaarden;

Mochten zij op de betreffende vergadering niet aanwezig zijn dan zullen zij van te voren schriftelijk hun bereidstelling kenbaar gemaakt dienen te hebben.

2. Van de bestuursleden treden elk jaar één of twee leden af volgens onderstaand rooster:

a. Het ene jaar de voorzitter.

Het andere jaar de secretaris en één commissaris.

Het derde jaar de penningmeester en de andere commissaris.

b. Het lid dat een tussentijds open gekomen plaats in het bestuur inneemt, heeft zitting voor de tijd van hem, wiens plaats hij heeft ingenomen.

3. Aftredende bestuursleden zijn dadelijk herkiesbaar voor de tijd van drie jaar.

4. Leden van het bestuur moeten lid zijn van de vereniging.

 

Bestuur

Artikel 2

1. De samenstelling van het bestuur wordt elk jaar op de jaarvergadering aan de leden

medegedeeld.

2. De taak van het bestuur is in het bijzonder:

a. De controle op de naleving van de statuten, reglementen en verenigingsbepalingen.

b. Het doen vertegenwoordigen van de vereniging in aktie, overleg en overkoepelende lichamen, voor zover zich bewegende op het terrein van de vereniging.

c. Het vaststellen van de datum van een vergadering en het bepalen van de agenda

Werkzaamheden Bestuursleden

Artikel 3

1. De werkzaamheden van de bestuursleden zijn als volgt verdeeld:

a. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het bestuur, alsmede de ledenvergaderingen.

Hij zorgt in het bijzonder voor de uitvoering van de door de ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen genomen besluiten.

Hij tekent na goedkeuring de notulen van de ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen samen met de secretaris.

Hij vertegenwoordigt de vereniging in overkoepelende lichamen en overheidsinstanties, maar kan dit geheel of gedeeltelijk delegeren aan andere bestuursleden.

b. De plaatsvervangend voorzitter assisteert zo nodig de voorzitter bij diens werkzaamheden en treedt bij ontstentenis als zijn vervanger op.

c. De secretaris is verantwoordelijk voor het contact tussen bestuur en leden en voor de zorgvuldige voorbereiding van de vergaderingen van bestuur en van de ledenvergadering. Hij is verantwoordelijk voor de notulering van de vergadering en tekent, na goedkeuring, de notulen samen met de voorzitter.

Het archief van de secretaris is eigendom van de vereniging en kan zonder opgaaf van redenen door de (overige) leden worden opgevraagd. Tevens geeft hij een gespecificeerde opgaven van het aantal leden t.b.v. de kascontrole.

d. De plaatsvervangend secretaris assisteert zo nodig de secretaris bij diens werkzaamheden en treedt bij ontstentenis als zijn vervanger op.

e. De penningmeester is verantwoordelijk voor een goed beheer van de verenigingsfinanciën.

Hij verzorgt na afloop van het boekjaar het financieel overzicht. Hij draagt er zorg voor dat de contante kasmiddelen een door het bestuur vast te stellen limiet niet overschrijden. De administratie kan zo nodig zonder opgave van redenen door het bestuur bij de penningmeester worden opgevraagd.

f.  De plaatsvervangend penningmeester assisteert zo nodig de penningmeester bij diens werkzaamheden en treedt bij ontstentenis als zijn plaatsvervanger op.

g. De commissaris wordt belast met de uitvoering van een bepaalde verenigingstaak en draagt voor die taak de verantwoording.

2. Bij ontstentenis van een bestuurslid wordt door het bestuur uit zijn midden een plaatsvervanger aangewezen, voor zover daar reglementair niet op andere wijze in is voorzien.

 

Bestuursvergaderingen

Artikel 4

1. Bestuursvergaderingen worden tenminste eenmaal per jaar gehouden. Oproepingen geschieden schriftelijk ten minste een week van te voren, onder vermelding van de agenda. Eventueel daarbij behorende bijlagen dienen op dezelfde termijn in het bezit van de bestuursleden te zijn.

2. Voor het nemen van een besluit in een bestuursvergadering wordt de tegenwoordigheid van tenminste drie bestuursleden vereist, tenzij het nemen van een besluit ter zake van dezelfde aangelegenheid reeds eenmaal wegens het ontbreken van dit quorum , moest worden uitgesteld.

In spoedeisende gevallen wordt door het dagelijks bestuur een beslissing genomen, voor zover geen onherroepelijke wettelijke verbintenissen worden aangegaan. In de eerstvolgende bestuursvergadering dient van dat besluit door de voorzitter mededeling te worden gedaan.

3. Stemmen over personen geschiedt in de regel schriftelijk, over zaken in de regel mondeling. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht niet te zijn aangenomen. Elk bestuurslid heeft één stem. Besluiten worden met gewone meerderheid van stemmen genomen.

 

Ledenvergaderingen – oproep

Artikel 5

1. Oproepingen voor de ledenvergaderingen geschieden schriftelijk, minstens twee weken van tevoren, vergezeld van de agenda van de vergadering. Bijbehorende stukken dienen ten minste veertien dagen van tevoren in het bezit te zijn van de leden.

2. Leden hebben het recht agendapunten voor de behandeling in deze vergadering schriftelijk bij de secretaris in te dienen.

Dergelijke agendapunten dienen minstens één week voor de vergadering in het bezit te zijn van de secretaris.

3. In de ledenvergaderingen kunnen uitsluitend beslissingen worden genomen ten aanzien van de geagendeerde punten.

 

Orde van de vergadering

Artikel 6

1. Toegang tot de vergadering hebben de leden van de vereniging en niet –leden met toestemming van de vergadering.

2. In de vergadering wordt behalve door de voorzitter het woord gevoerd door de leden, alsmede, met toestemming van de vergadering door anderen.

3. Besluiten worden genomen en verkiezingen geschieden bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij in de statuten of het huishoudelijk reglement anders is bepaald.

4. Stemmen over zaken geschiedt in de regel mondeling, over personen in de regel schriftelijk. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Blanco stemmen en stemmen van onwaarde tellen niet mee. Aan schriftelijke stemming gaat de benoeming van een stembureau van drie leden vooraf.

5. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

 

Vergaderingen van bestuur en ledenvergaderingen

Artikel 7

1. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Deze is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken en voor het democratisch verloop ervan. Hij dient zich zoveel mogelijk te houden aan de agenda van de vergadering en er voor te zorgen dat elk lid voldoende gelegenheid krijgt zijn mening te zeggen.

De voorzitter is niet verplicht een lid meer dan driemaal het woord te verlenen over hetzelfde onderwerp.

De voorzitter heeft het recht een spreker het woord te ontnemen indien deze buiten de orde van de vergadering gaat.

Hij is gerechtigd een lid dat de orde verstoort, het verder bijwonen van de vergadering te ontzeggen. Hij kan de vergadering zo nodig verdagen of schorsen.

Indien de voorzitter meent dat aan een bepaald vraagstuk voldoende aandacht is besteed, kan hij de discussie sluiten en overgaan tot stemming c.q. bespreking van het volgende punt van de agenda.

2. De secretaris is verantwoordelijk voor de notulering der vergaderingen, voor de correspondentie en het beheer van het archief.

3. Bestuursleden zijn ten aanzien van aan hen voor intern gebruik getoonde gegevens tot geheimhouding verplicht.

 

Contributie – verenigingsjaar

Artikel 8

Het jaarlijks verschuldigde contributiebedrag wordt vastgesteld door de ledenvergadering.

Contributie dient jaarlijks voldaan te worden vóór 1 december.

Het contributiejaar (verenigingsjaar) is gelijk aan het kalenderjaar.

 

Contributie wordt jaarlijks per automatische incasso geïnd. Met het aangaan van het lidmaatschap van de Oud-Hollandse Meeuwclub wordt tevens toestemming gegeven tot het automatisch incasseren van de contributie en eventuele andere periodieke kosten zoals kosten van advertenties en fokkersadressen.   Leden die in de loop van het jaar lid worden betalen 100% van het jaarlijkse contributiebedrag in geval zij lid worden in de eerste 6 maanden van het kalenderjaar en 50% van het jaarlijkse contributiebedrag in geval zij lid worden in de laatste 6 maanden van het kalenderjaar.

 

 

Financiële commissie

Artikel 9

1. De commissie bestaat uit twee leden en een plaatsvervangend lid, die automatisch het daaropvolgende jaar lid wordt. De commissie komt eenmaal per jaar bijeen ter controle van de administratie, meer in het bijzonder de financiële administratie en daarmede verband houdende zaken.

2. Benoeming van de leden van de commissie geschiedt voor de termijn van twee jaar. Aftredende leden zijn niet terstond herkiesbaar.

 

Wijziging van dit reglement

Artikel 10

Besluit tot wijziging van dit reglement kan worden genomen op een o.a. daarvoor bijeengeroepen ledenvergadering, met ten minste een meerderheid van twee derde deel van de uitgebrachte geldige stemmen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.